Tarnetar Mahadev, Trinetreshwar Temple, Saurashtra, Gujarat

Additional Details of Tarnetar Mahadev - Trinetreshwar Temple

Best Time To Visit: During Shravan Month, Maha Shivratri and Tarnetar Fair

Address: Tarnetar Temple , Tarnetar