Khodal Dham Temple, Kagwad, Near Virpur, Saurashtra, Gujarat