Jalaram Mandir, Virpur, Saint Jalaram Bapa, Virpur, Gujarat

Additional Details of Jalaram Mandir - Virpur

Address: Jalaram Temple, Virpur

Activity: Annakshetra since 200 years.